SFP registration (Yavapai)

SFP Registration Session (Yavapai)